PROGRAMY PRO ŠKOLY

Základní a celoroční projekt Pedagogického centra nese název Výchova a hodnoty. Domníváme se, že právě hodnoty, které člověk pozná ve svém dětství a mládí jako pozitivní, nejsnáze přijme za své. Hodnoty, které se stanou součástí života jedinců, se stanou součástí jeho vnitřního bohatství a zároveň součástí bohatství celé společnosti. Hodnoty by měly dětem a mladým lidem pomoci v rozhodování v běžných situacích i ve směřování jejich života.

Při tvorbě programů vycházíme ze zkušenosti, že v každé životní situaci lze nalézt hodnoty a hovořit o nich. Obsah programu je dán tématy, která jsou popsána níže v Katalogu programů. Jednotlivé programy se inspirují několika výchovnými koncepty a didaktickými přístupy, které jsou zmíněny v rubrice Informace pro učitele.

Délka programů je od 45 do 90 minut. Každý program počítá s aktivitou žáků a má zpravidla tuto strukturu:

  1. motivace
  2. poznání: vycházející z minulosti nebo přítomnosti;
  3. společná reflexe: otázky k přemýšlení, objevování hodnot
  4. prostor pro osobní reflexi, zvnitřnění a utváření postojů
  5. závěrečná diskuse

Jednotlivé programy jsou podrobně popsány v samostatných oknech, kde je uvedena také vazba na obsahy učiva a klíčové kompetence podle RVP a zkušenosti z již realizovaných programů. 

 Připravujeme KATALOG PROGRAMŮ

Zde naleznete všechny programy, které Pedagogické centrum připravilo, nabízí a realizuje. Katalog je rozdělen do čtyř tematických sekcí, které jsou dále členěny na hlavní tematické okruhy. Kliknutím na jednotlivé tematické okruhy přejdete na stránku s výčtem programů doplněných o stručnou anotaci. Výčet programů je členěn podle věku žáků. 

Pro každý program připravujeme též samostatný list s podrobnějšími informacemi, fotografiemi z realizace programů, ohlasy a metodickými materiály ke stažení. Předpokládáme, že tato část katalogu bude zpracována během školního roku 2018—2019.

Sekce katalogu:

Programy v kostelech
- připravujeme podrobné informace

Prohlídka klášterů a Arcibiskupského paláce
- připravujeme podrobné informace

Písemné památky a umělecká díla
- připravujeme podrobné informace

Světci a ochránci české země
- připravujeme podrobné informace

Historická výročí
- připravujeme podrobné informace

Významné osobnosti
- připravujeme podrobné informace

Životní styl
- připravujeme podrobné informace

Společné dobro
- připravujeme podrobné informace

Solidarita a charita
- připravujeme podrobné informace