Velikonoce 2019

Nabídka bude aktualizována a doplněna

Mateřská škola a 1. až 2. třída základní školy

Ve školách nebo v prostorách Pedagogického centra  

PŘÍBĚH O BOLESTI A RADOSTI:
Velikonoční svátky jsou krásné tím, že připomínají možnost nového začátku. To lze vyčíst také z jejich symbolů, které vystihují smysl slavení těchto svátků pro lidský život. Patří k nim kontrasty mezi zimou a jarem, temnotou a světlem, smrtí a novým životem, bolestí a radostí z lásky. Žáci jsou uvedeni do příběhu Ježíše Krista, který si znázorňují v krajině tvořené ze šátků a přírodních materiálů. Program vrcholí u prázdného hrobu, kde Ježíšovi blízcí zažívají velikou radost z vítězství dobra nad zlem.

SRDCE A KÁMEN:
Velikonoční svátky jsou radostnou oslavou vítězství života nad vším, co život omezuje a co jej tíží. Při tomto programu si budeme s dětmi prostřednictvím prožitkových aktivit uvědomovat, co vše potřebuje ke kvalitnímu životu nejen naše tělo, dále, co vše nás jako lidi může ohrožovat nebo tížit jako veliký kámen, a jaká pomoc od našich kamarádů je komu příjemná. Děti se učí rozvíjet nejen svou empatii, ale také přijmout nabízenou pomocnou ruku. V závěru se děti dozvědí, jak křesťané o Velikonocích oslavují vítězství života a toho, kdo je vybojoval.

VELIKONOČNÍ ZNAMENÍ - DÍLNA:
(Program lze navštívit pouze v edukačním centru Jindřišská 30)
Velikonoční svátky jsou plné symbolů jak křesťanských, tak i lidových (beránek, fénix, kohout, kříž, kuřátko, páv, pelikán, ryba, slunce, svíce, vinná réva a mnoho dalších). V rámci tohoto programu si žáci osvojí některé z těchto symbolů a budou mít možnost použít je při výtvarné činnosti, kde jimi mohou ozdobit velikonoční přání nebo svíčky. Žáci se tedy nejen učí rozpoznávat a chápat symboliku Velikonoc, ale zároveň vytvoří něco, co mohou následně darovat například svým rodičům nebo kamarádům. 

V kostelích


3. - 5. třída základní školy

Ve školách nebo v prostorách Pedagogického centra

CO SE STALO S JEŽÍŠEM? - PAŠIJOVÝ PŘÍBĚH:

Biblické události, které se vztahují k Velikonocům, vypráví tzv. pašijový příběh. Žáci budou mít možnost podívat se na život ve městě Jeruzalémě. Společně s Ježíšem projdeme Jeruzalém a jeho okolí, jeho významná místa, setkáme se s historickými osobnostmi té doby a připomeneme si Ježíšovo odsouzení, smrt a zmrtvýchvstání. Následně budeme reflektovat význam této událostí pro rozšíření křesťanství ve světě.

VELIKONOCE JAKO POČÁTEK NOVÉHO ŽIVOTA:

Velikonoce jsou známé jako svátky jara. V křesťanství jsou slaveny jako svátky daru nového života, na který ukazuje Kristova smrt a vzkříšení. Žáci si připomenou různé lidové tradice, jejich symboliku a odkaz na životní hodnoty. Poté se seznámí s Ježíšovým velikonočním příběhem a hledají souvislosti mezi lidovými tradicemi a velikonoční událostí.

LEGENDA O TŘECH STROMECH:

Legenda vypráví příběh třech stromů, o jejich přáních, zklamáních a nakonec o nečekaném a zcela neobvyklém vyplnění jejich přání po dlouhé době. Představuje se tak z jiné perspektivy křesťanský obraz Ježíše Krista, a to v souvislosti s vánočními a velikonočními událostmi. Při programu žáci sami vytvářejí scénu a aktivně se tak účastní na vyprávění legendy.

JEŽÍŠOVO ODSOUZENÍ A SMRT V OBRAZECH:
(doporučeno pro 4. a 5. třídu ZŠ)

V naší krajině, v městech, v obcích a zvláště na hřbitovech se lze setkat se znamením kříže, které je vnímáno jako charakteristický symbol křesťanství. Toto znamení bývá zobrazeno s různou symbolikou, která je odvozena od události Ježíšova odsouzení, smrti a vzkříšení. Žákům budou nabídnuty tři obrazy z období antiky a středověku, v nichž budou hledat symboly a zjišťovat jejich význam na základě popisu události v Bible.

V kostelích

Druhý stupeň základní školy

Ve školách nebo v prostorách Pedagogického centra

PAŠIJOVÝ PŘÍBĚH V EVANGELIÍCH:
Velikonoční příběh Ježíše Krista je popsán zejména v evangeliích čtyřmi různými způsoby. Každý autor dával důraz na jiné detaily a aspekty této události. Žáci budou pracovat s těmito texty, zakreslit Ježíšovu cestu do mapky a hledat společné a rozdílné prvky v jednotlivých verzích pašijového příběhu. Cílem je objevovat jejich význam a poselství celého příběhu. Seznámí se také s vyjádřením tohoto poselství na různých vyobrazeních křížů, kterými si lidé zdobí místa, kde vzpomínají na své zemřelé.

ŽIVOT A KŘÍŽ:
Program lze navštívit pouze v edukačním centru Jindřišská 30.
Lidský život nepřináší jen pohodové okamžiky, někdy je pěkně těžký a tvrdý, přesto má obrovskou cenu. Křesťanské Velikonoce k tomu mají co říci. Nabízený program žákům dává možnost seznámení s křesťanským poselstvím Velikonoc prostřednictvím obrazů, symbolů a zamyšlení, na nichž se žáci aktivně podílejí.

ZNAMENÍ DUHY:
Slavení Velikonoc předchází tzv. Svatý týden. Program má žákům představit jeho průběh tak, aby se seznámili s velikonočním příběhem Ježíše Krista, objevili v něm emoce a hodnoty, které jsou jim také známé či blízké. Obsah každého dne charakterizuje určitá barva, někdy zmíněná přímo v názvu dne jako např. Zelený čtvrtek. Tyto barvy připomínají duhu, která může reprezentovat barvitost lidského života.

IZRAEL - SVĚDEK VELIKONOČNÍHO PŘÍBĚHU:
(vyžaduje dataprojektor)
Velikonoční příběh v sobě ukrývá hluboké poselství, spojené s osobou Ježíše Krista, jeho učedníků, ale také s prostředím a tradicemi, v nichž se odehrává. Jedním ze způsobů porozumění tomuto v Bibli uchovaném příběhu je bližší poznání dějiště velikonočních událostí. Do reálií tohoto dějiště, vzdáleného nám geograficky i kulturně, žáky uvede a pomůže jim objevit zajímavé souvislosti lektorka, která v Izraeli studovala a několik let žila.

ZNAMENÍ KŘÍŽE A USMÍŘENÍ ZLOČINU VE STŘEDOVĚKU:
V české krajině se na okrajích některých polí nebo luk sem tam nacházejí nižší kamenné kříže, které mají specifický účel: připomenout napáchané zlo a akty pokání, odpuštění a smíření, které následovaly podle středověkého smírčího práva. Účelem programu je uvažovat se žáky o cestě vedoucí od provinění až k odpuštění a smíru a hledat v ní paralely s jejich zkušeností a inspiraci pro vnímání viny, trestu a cesty ke smíru v dnešní době.

LEGENDA O SVATÉM GRÁLU:
Anglická legenda o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu se stala světovým fenoménem. Na ni navazuje neméně populární legenda o Svatém grálu. Ne každý zná celý příběh, který má počátek ve velikonočním biblickém příběhu. Tento program chce žákům představit obě legendy ve velikonočních souvislostech.

STROM ŽIVOTA VE VITRÁŽÍCH MARCA CHAGALLA:
Program vychází z pěti vitráží Marca Chagalla z kostela Fraumünster ve švýcarském Zurichu. Jde o jeden z mnoha cyklů, které tento autor vytvořil v židovských synagogách a v křesťanských kostelích po celém světě. Vitráže představují Ježíše jako strom života. Všechny ostatní výjevy z dějin Izraele se k němu nějakým způsobem vztahují. Tyto souvislosti budou žáci hledat pomocí aktivního skládání obrazů a přiřazování textů, aby objevili bohatství života, které se autor snažil vyjádřit. 

V kostelích

Střední školy

Ve školách nebo v prostorách Pedagogického centra

ZNAMENÍ DUHY JAKO OBRAZ LIDSKÉHO ŽIVOTA:
O velikonocích slavíme obnovu přírody a narození nového života nejen v lidovém pojetí, ale i v tom křesťanském. Cílem tohoto programu je tedy představit biblický velikonoční příběh tak, aby si žáci dokázali spojit jednotlivé události a symboly v celek, který vyzdvihuje jejich význam a hodnoty.

IZRAEL - SVĚDEK VELIKONOČNÍHO PŘÍBĚHU:
(vyžaduje dataprojektor)
Velikonoční příběh v sobě ukrývá hluboké poselství, spojené s osobou Ježíše Krista, jeho učedníků, ale také s prostředím a tradicemi, v nichž se odehrává. Jedním ze způsobů porozumění tomuto v Bibli uchovaném příběhu je bližší poznání dějiště velikonočních událostí. Do reálií tohoto dějiště, vzdáleného nám geograficky i kulturně, žáky uvede a pomůže jim objevit zajímavé souvislosti lektorka, která v Izraeli studovala a několik let žila.

JEŽÍŠ V PROMĚNÁCH STALETÍ:

Kým byl Ježíš Kristus pro jednotlivé lidstvo v různých epochách dějin? Na tuto otázku nabízí odpověď profesor Jaroslav Pelikán ve stejnojmenné knize. V programu se žáci budou zabývat čtyřmi obrazy Ježíše: Kosmický Kristus, Ukřižovaný Kristus, Univerzální člověk a Člověk, který patří světu. Budou mj. objevovat, z jakých biblických textů obraz vychází, jak byl Ježíš v tomto pojetí zobrazován ve výtvarném umění a jaký význam měly tyto obrazy na myšlení lidí o světě.

SOUVISLOSTI A SYMBOLIKA KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC A ŽIDOVSKÉHO PESACHU:

Křesťanské velikonoční svátky nabízejí příběh Ježíše Krista zapsaný v evangeliích. Tento příběh se však udál na pozadí židovského Pesachu a lze mu do hloubky porozumět jen v biblických souvislostech Starého a Nového zákona. Program nabízí žákům objevování souvislostí biblických příběhů obou svátků - a jejich tradice a symboly.

HLAS UMĚLCŮ DIALOG DVOU OBRAZŮ O CESTĚ K OSVOBOZENÍ:
V roce 1937 provedla německá armáda kobercový nálet na španělské město Guernica. Tato událost se stala díky stejnojmennému obrazu Pabla Picassova symbolem destruktivní síly války na nevinných lidských životech a posléze také protiválečným symbolem. Na Guerniku reagoval Marc Chagall nejprve obrazem, se kterým nebyl spokojen, a to ho vedlo k jiné koncepci obrazu, který nese název Bílé ukřižování. Proč si vybral právě velikonoční motiv? O čem vede dialog s Guernikou? Jaké poselství o naději mají tyto obrazy pro naši dobu?

V kostelích